Cách khắc phục lỗi Git: Trước tiên, bạn cần giải quyết chỉ mục hiện tại của mình

Tư VấN: NhấN Vào Đây Để SửA ChữA Windows LỗI Và HiệU Năng Hệ ThốNg TốI Ưu Hóa

Lỗi Lỗi Bạn cần giải quyết chỉ mục hiện tại của mình trước tiên xảy ra trong Git và có nghĩa là có xung đột hợp nhất và trừ khi bạn giải quyết xung đột, bạn sẽ không được phép thanh toán sang chi nhánh khác. Thông báo lỗi này cũng biểu thị rằng việc hợp nhất không thành công hoặc có xung đột với các tệp.

Lỗi: Bạn cần giải quyết chỉ mục hiện tại của mình trước

Tất cả những tập tin, sự hợp nhất và xung đột này là gì? Những điều khoản này sẽ là ẩn số đối với bạn nếu bạn là người mới bắt đầu sử dụng Git. Git là một nền tảng kiểm soát phiên bản cho phép nhiều người làm việc trên các tệp đồng thời và đẩy bản sao mã cục bộ của họ sang mã được lưu trữ trên đám mây. Bằng cách này nếu bạn thay đổi một số mã đã tải xuống (hoặc đã được đẩy) và đẩy nó trở lại đám mây, các thay đổi sẽ được ghi đè lên đám mây bởi bản sao cục bộ của bạn.

Git có một khái niệm về các chi nhánh. Có một nhánh chính và một số nhánh khác từ nó. Lỗi này đặc biệt xảy ra nếu bạn đang chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác (sử dụng thanh toán) và có xung đột trong các tệp của chi nhánh hiện tại. Nếu chúng không được giải quyết, bạn sẽ không thể chuyển đổi chi nhánh.

Điều gì gây ra lỗi Git: Bạn cần giải quyết chỉ mục hiện tại của mình trước?

Giống như đã đề cập trước đây, nguyên nhân gây ra lỗi này khá hạn chế. Bạn sẽ gặp lỗi này vì:

  • Hợp nhất không thành công và bạn cần giải quyết xung đột hợp nhất trước khi tiếp tục với các tác vụ khác.
  • Có các xung đột trong các tệp tại chi nhánh hiện tại của bạn (hoặc chi nhánh được nhắm mục tiêu) và do những xung đột này, bạn sẽ không thể kiểm tra chi nhánh hoặc mã đẩy.

Trước khi bạn tiến hành giải pháp, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền kiểm soát phiên bản phù hợp và nên ngăn các thành viên khác trong nhóm thay đổi mã trước khi bạn giải quyết xung đột.

Giải pháp 1: Giải quyết xung đột hợp nhất

Nếu hợp nhất của bạn không được Git tự động giải quyết, nó sẽ để chỉ mục và cây làm việc ở trạng thái đặc biệt giúp cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần để giải quyết hợp nhất. Các tệp có xung đột sẽ được đánh dấu đặc biệt trong chỉ mục và cho đến khi bạn giải quyết vấn đề và cập nhật chỉ mục, bạn sẽ tiếp tục nhận được thông báo lỗi này.

  1. Giải quyết tất cả các xung đột . Kiểm tra các tệp có xung đột vì chúng sẽ được đánh dấu bởi chỉ mục và thực hiện các thay đổi tương ứng.
  2. Sau khi bạn đã giải quyết tất cả các xung đột hiện có, hãy thêm tệp và sau đó cam kết .

Một ví dụ là:

 $ git thêm file.txt $ git commit 

Bạn có thể thêm bình luận cá nhân của bạn trong khi cam kết. Một ví dụ là:

 $ git commit Kiếmmem Đây là kho ứng dụng Git 
  1. Sau khi bạn đã giải quyết xung đột, hãy thử kiểm tra chi nhánh hiện tại của bạn và xem sự cố đã được khắc phục chưa.

Giải pháp 2: Hoàn nguyên hợp nhất của bạn

Có rất nhiều trường hợp bạn hợp nhất các chi nhánh và gây rối. Bởi vì tất cả các xung đột và nhầm lẫn, dự án bây giờ là một mớ hỗn độn và các thành viên trong nhóm của bạn đang đổ lỗi cho bạn cho nó. Trong trường hợp này, bạn phải hoàn nguyên cam kết trước đó (cam kết hợp nhất) . Điều này sẽ hoàn tác việc hợp nhất hoàn toàn và đưa toàn bộ dự án trở lại trạng thái khi bạn không thực hiện bất kỳ sự hợp nhất nào. Đây có thể là cứu cánh nếu bạn đã làm hỏng mọi thứ sau khi sửa chữa.

Để hoàn nguyên hợp nhất, gõ như sau:

 $ git thiết lập lại 

Lệnh trên sẽ đặt lại chỉ mục và cập nhật các tệp trong cây làm việc khác nhau giữa 'cam kết' và 'đầu'. Tuy nhiên, nó sẽ giữ các tệp khác nhau giữa chỉ mục và cây làm việc.

Bạn cũng có thể thử hoàn nguyên ĐẦU bằng cách sử dụng lệnh sau:

 $ git hoàn nguyên 

Nếu bạn muốn chỉ định cam kết hợp nhất chính xác mà bạn muốn hoàn nguyên, bạn có thể sử dụng cùng một lệnh hoàn nguyên nhưng chỉ định các tham số bổ sung. Hàm băm SHA1 của cam kết hợp nhất sẽ được sử dụng. -M theo sau là 1 chỉ ra rằng chúng tôi muốn giữ phía cha của hợp nhất (nhánh mà chúng tôi đang hợp nhất). Kết quả của việc hoàn nguyên này là Git sẽ tạo ra một cam kết mới giúp khôi phục các thay đổi từ hợp nhất.

 $ git hoàn nguyên -m 1 dd8d6f587fa24327d5f5afd6fa8c3e604189c8d4> 

Bài ViếT Thú Vị